مشـــاور مدیــریــت و

امنیـــت فنــاوری اطلاعــات

IT Management & Security Consulting

راهبــری
فنــاوری اطــلاعــات

شرکت اینفوامن طیف وسیعی از خدمات حوزه امنیت اطلاعات را ارایه می‌دهد؛ از پیاده‌سازی سیستم‌های جامع مدیریت امنیت اطلاعات تا خدمات خاص در حوزه‌های فنی ویژه مانند امنیت سامانه‌ها.

طــراحی ابــزارهای امنیــت و
مدیریـت فنــاوری اطــلاعــات

شرکت اینفوامن طیف وسیعی از خدمات حوزه امنیت اطلاعات را ارایه می‌دهد؛ از پیاده‌سازی سیستم‌های جامع مدیریت امنیت اطلاعات تا خدمات خاص در حوزه‌های فنی ویژه مانند امنیت سامانه‌ها.

امنیــت
اطــلاعـات

شرکت اینفوامن طیف وسیعی از خدمات حوزه امنیت اطلاعات را ارایه می‌دهد؛ از پیاده‌سازی سیستم‌های جامع مدیریت امنیت اطلاعات تا خدمات خاص در حوزه‌های فنی ویژه مانند امنیت سامانه‌ها.

تــداوم
کســب‌وکـار

شرکت اینفوامن طیف وسیعی از خدمات حوزه امنیت اطلاعات را ارایه می‌دهد؛ از پیاده‌سازی سیستم‌های جامع مدیریت امنیت اطلاعات تا خدمات خاص در حوزه‌های فنی ویژه مانند امنیت سامانه‌ها.

دربــاره اینــفــوامــن:

اینفوامن طیف جامعی از خدمات مدیریت کسب و کار، فناوری و امنیت اطلاعات را ارائه می‌دهد که شامل خدمات راهبری (حاکمیت) فناوری و امنیت اطلاعات، برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، پیاده‌سازی انواع سیستم‌های مدیریت نظیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)، سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار (BCMS) و نیز خدمات فنی مکمل مانند تست نفوذ، ارائه راه حل‌های نرم‌افزاری مانند مشاوره در تامین و پیاده‌سازی محصولات مرتبط است.

تاریــخچه، هویــت

مأموریـــت‌

تجــارب موفـــق

مشخصــه‌های متمایــز